Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Smart city-toepassingen bij gemeenten zijn in opmars. De veiligheid van deze toepassingen is echter nog onderbelicht. Het lectoraat Cyber Security & Safety doet i.s.m. NHL Stenden Hogeschool onderzoek naar de lacunes om concrete oplossingen aan te reiken en de veiligheid te verbeteren.

Digitale innovaties als smart city-toepassingen zijn enorm in opmars bij gemeenten. Ze kunnen de leefbaarheid vergroten, bijvoorbeeld door verbetering van de verkeersdoorstroom of van toezicht. De veiligheid van de toepassingen is echter nog onderbelicht, met name doordat gemeenten en bedrijven hiervoor onvoldoende expertise in huis hebben. Ook is er zorg over juridische spelregels en verdeling van verantwoordelijkheid bij veiligheidsvraagstukken. Hackers zouden smart city-toepassingen kunnen ontregelen, waardoor het vertrouwen van burgers in gemeenten en toepassingen af kan nemen. De Haagse Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool doen daarom onderzoek naar de veiligheid van smart city-toepassingen. Vanuit deelnemende gemeenten en bedrijven worden respectievelijk casussen en expertise aangedragen voor dit project.

Doelgroep

De doelgroepen zijn allereerst de deelnemende gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Apeldoorn en Eindhoven. Daarnaast is het onderzoek een opmaat richting vervolgonderzoek, waar kansen voor zowel meer gemeenten, ondernemers als burgers bij elkaar komen.

Doelstelling

Doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe digitaal veilig smart city-toepassingen zijn en om concrete oplossingen aan te reiken om die veiligheid te verbeteren. Moderne verkeersregelinstallaties en camera’s ten behoeve van de openbare orde en veiligheid zijn de eerste casussen.

Duur van het project 

januari 2021 – december 2021

Samenwerkingspartners 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Cybersecurity en Safety van De Haagse Hogeschool en de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool. In consortiumverband wordt door hen samengewerkt met gemeenten en bedrijven (Cybersprint, Hikvision en VCS Observation) en speelt koepelorganisatie The Hague Security Delta een coördinerende rol.

Beoogd resultaat

1. Kennisopbouw over de stand van risicomanagement en digitale veiligheid van smart city-toepassingen binnen een aantal Nederlandse gemeenten, de relevante wet- en regelgeving en standaarden.

2. Richtlijnen voor governance, risicoanalyse en digitale veiligheid (by design). Deelnemende gemeenten krijgen concrete oplossingen aangereikt om smart city-toepassingen veiliger te maken. De opgebouwde kennis wordt tevens gebruikt door de deelnemende bedrijven en het onderwijs van de hogescholen.

3. Een langlopend consortium, waarbij het huidige consortium bij vervolgonderzoek wordt uitgebreid. 

Een rapportage wordt in december 2021 verwacht. Het project wordt gerealiseerd met de regeling KIEM 2020 van Regieorgaan SIA