Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De coalitie voor veilige slimme steden

Concrete samenwerking met nut voor alle gemeenten en andere betrokken partijen

De Impact Coalitie Safety & Security (ICSS) is een:

 • Samenwerking tussen gemeenten, politie, kennisinstellingen, bedrijven, VNG en HSD.
 • Netwerk dat lessons learned deelt en beproefde innovatieve oplossingen succesvol wil maken (implementeren en opschalen).
 • Publiek bestuurt initiatief dat werkt aan een veiligere steden en randvoorwaarden voor schaalbare oplossingen.
 • Verbinder van de community.

De ICSS staat onder voorzitterschap van Gemeente Den Haag en wordt vertegenwoordigd vanuit de VNG en diverse gemeenten waaronder Amsterdam, Eindhoven, Apeldoorn en Almere, de politie en Security Delta (HSD).

De ICSS is een initiërend en agenderend orgaan tussen de steden voor de realisatie van innovaties in de Smart City ten behoeve van de veiligheid. 

De ambitie van de Impact Coalitie is om een veelzijdig instrumentarium voor bestuurders en uitvoerders in de stad te ontwikkelen, om zo stedelijke veiligheid te helpen realiseren en te vergroten.

Missie

Het bundelen van krachten om Smart Society en digitalisering op een effectieve en efficiënte wijze in te zetten voor vraagstukken in het kader van Safety & Security, zodat we de veiligheid in de Nederlandse steden kunnen vergroten.

Visie

Op dit moment worden vraagstukken rond stedelijke veiligheid grotendeels op lokaal niveau opgepakt. Dit gebeurt vaak met (lokale) kennisinstellingen en bedrijven of publieke partners in de vorm van pilots. Alhoewel er een intentie is om meer samen te werken met andere gemeenten gebeurt dit in de praktijk relatief weinig en is er van implementatie en opschaling zelden sprake. Om de missie van de Impact Coalitie te behalen is het van belang dat gemeenten, de politie en hun partners in de komende jaren samen optrekken door: 

 1. elkaars experimenteerruimte slim te benutten;
 2. de samenwerking te richten op innovatie én opschaling;
 3. het actief delen van kennis en ervaring; en
 4. gezamenlijke programmering en (inter)nationale profilering. 

Immers, de complexiteit van het vraagstuk is groter dan elke gemeente op zich kan verwerken, en digitalisering en criminaliteit zijn grens overstijgend.

Why

De Nederlandse samenleving worstelt met een verscheidenheid aan veiligheidsproblemen, van High Impact Crime en ondermijning tot radicalisering en cybercrime. De dreigingen zijn divers en de middelen altijd beperkt. Tegelijkertijd zijn er in steden steeds meer sensoren te vinden, zoals camera’s, licht- en geluidsensoren en fijnstofsensoren die verbonden zijn aan verschillende netwerken en dataverzamelingen. De inzet van technologie in de stad biedt kansen voor de vergroting van de veiligheid, maar maakt nog geen Smart Society. De Impact Coalitie bundelt verschillende krachten om met behulp van technologie de stedelijke veiligheid te vergroten.

What

De Impact Coalitie focust zich op drie verschillende thema’s:

 • Crowd Management
 • Informatie gestuurde veiligheid
 • Beveiligen en bewaken van openbare ruimte

Daarbij is er nadrukkelijke aandacht voor de cybersecurity van de smart city infrastructuur en maatschappelijke vraagstukken die horen bij de ontwikkeling van innovaties, zoals privacy en ethiek. Binnen de thema’s worden concrete projecten en programma’s uitgevoerd, sommige zijn al gestart en andere worden ontwikkeld. Dat gebeurt op initiatief van de Impact Coalitie en door het opnemen van ideeën van buiten, gebruikmakend van de partners in het ecosysteem.

How

Projecten binnen de Coalitie doorlopen continu vier verschillende fasen: 

 1. Innoveren. Het ophalen van ideeën en innovaties. Welk probleem willen we oplossen? Welk idee werkt, en wat niet?
 2. Repliceren en leren. Werkt het idee ook in een andere stad of context? Wanneer is het idee effectief?
 3. Schalen en ontwikkelen. Hoe kan een idee of innovatie worden ingebed en gewaarborgd?
 4. Overdragen. Hoe kan het idee worden overgedragen aan andere actoren?

Organisatiestructuur

De organisatie van de ICSS kent vier groepen: bestuurders, regiegroep, kernteam en werkgroep. Om een gecoördineerde aanpak te garanderen blijft de focus van de leervragen in handen van betrokken bestuurders, die op hun beurt afstemmen met de bestuurders van andere relevante organisaties. De taak van de regiegroep, die wordt gevormd door directeuren en afdelingshoofden, is om de gedeelde strategische doelen en leervragen van de Impact Coalitie te bepalen en te bewaken. De Impact Coalitie kent verder een kernteam die als kwartiermaker en het programmabureau van de Coalitie fungeert. Tot slot de werkgroep, die bestaat uit een overkoepelende werkgroep namens de coalitieleden met daarnaast voor elk groot project of programma een deelgroep om die specifieke activiteiten te coördineren.

ICSS Bestuurders

Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door wethouder Saskia Bruines (gemeente Den Haag, VNG) en bestaat verder uit bestuurders van de politie, gemeenten Amsterdam, Apeldoorn en Almere.

ICSS Kernteam

Het kernteam wordt gevormd door afgevaardigden van de politie, de gemeente Den Haag, VNG en HSD. 

ICSS Werkgroep

De werkgroep wordt voorgezeten door de gemeente Den Haag en bestaat uit afgevaardigden van gemeenten Apeldoorn, Amsterdam, Almere, Eindhoven, politie, VNG en HSD.