Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DVI: data-uitwisseling bij incidenten

Wat houdt het project in?

In samenwerking tussen Politie, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en een aantal gemeenten wordt een Digitale Vertrouwensinfrastructuur (DVI) ontwikkeld. Dit is een generieke infrastructuur op basis van open source software, die het voor de burger, bedrijven en/of overheid mogelijk maakt om digitale data op een veilige en verantwoorde manier uit te wisselen. De DVI werkt uitsluitend toestemming gestuurd waardoor burgers en bedrijven te allen tijde de controle houden op hun data. Partijen geven zelf expliciet aan welke digitale data zij met welke andere partij(en) willen delen, onder welke condities, voor welk doel en gedurende welke termijn. Ook houden partijen inzicht in het gebruik van deze gegevens. Pas na het verlenen van toestemming, krijgen dienstverleners toegang tot (het gebruik van) de data. Ongewenst gebruik van deze data wordt hierdoor voorkomen. Het voordeel van een DVI is dat een groter aantal persoonlijke data beschikbaar komt voor analyse doeleinden of het leveren van (betere) diensten zonder dat de betreffende personen en bedrijven de regie over hun eigen data verliezen. Een Digitale Vertrouwensinfrastructuur kan hierdoor van grote waarde zijn voor burgers, bedrijven en overheden.

De samenwerkende organisaties streven er naar om van een DVI een duurzame voorziening te maken. Daartoe is rondom specifieke use cases een project ingericht. In het project wordt zowel gewerkt aan de toepassing van de DVI voor de use cases, als aan de bouwblokken van de DVI voor generiek gebruik. Alle samenwerkende partners leveren een actieve bijdrage aan het project. DITSS biedt ondersteuning, levert de projectleider en fungeert als projectbureau voor de opdrachtgever.

Hoe pakken we dit aan?

Het project Digitale Vertrouwensinfrastructuur bouwt voort op de bouwblokken van eerdere initiatieven en coalities die aan de ontwikkeling van deze generieke infrastructuur gewerkt hebben. Opdracht voor het prokect is om aan de hand van twee casussen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een demonstrator te realiseren. De demonstrator moet aantonen dat hulpverleners van de Veiligheidsregio door middel van de uitwisseling van digitale data via een DVI, sneller over alle relevante informatie beschikken en hierdoor adequater op incidenten kunnen reageren. Een DVI draagt zo bij aan een betere dienstverlening tijdens incidenten en het opstellen van een efficiënter beleid. 

In de eerste casus komen bij een incident de actuele data met betrekking tot de toegankelijkheid van wegen beschikbaar voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In de tweede casus gebeurt dit voor de data van inwoners over hun woning en de daarin aanwezige apparatuur. Te denken valt aan informatie over de aanwezigheid van een zuurstoftank of een traplift in een woning. Door middel van beide casussen wordt de werking van de demonstrator aangetoond (mock-up). Er wordt geen operationele (gebruikers)data toegepast. Voor een verbinding met andere Veiligheidsregio’s neemt het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) deel aan de stuurgroep.

Parallel aan de ontwikkeling van de demonstrator verricht de Hogeschool van Amsterdam  onderzoek naar het betrekken van inwoners bij vraagstukken rondom het delen van persoonlijke data. Ook worden twee bestuurlijke vraagstukken uitgewerkt: 1) het waarborgen van ethische waarden bij data delen in de vorm van een ethiek canvas en 2) de bestuurlijke borging van een DVI in de vorm van een bestuurlijk model.

Wat willen we bereiken?

De partners van het project ‘DVI: data-uitwisseling bij incidenten’ willen aan de hand van concrete casussen de werking en waarde van een DVI aantonen. De data-uitwisseling in de gebouwde demonstrator kan enerzijds worden gebruikt bij de voorbereiding van een project om de uitwisseling van data daadwerkelijk te operationaliseren. Anderzijds kan de data uitwisseling gebruikt worden als inspiratie voor andere organisaties om tot een verdere ontwikkeling van een DVI te komen.

Een beschrijving de demonstrator voor de use cases, alsmede de gebruikte source code, zijn beschikbaar via een website: https://dvi.foundation