Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zes actiepunten om digital twins in Nederland op te schalen

Digital twins zijn sterk in opkomst! Digital twins zijn virtuele representaties van een object of systeem dat is ontworpen om een ​​fysiek object nauwkeurig weer te geven. Het omvat de levenscyclus van het object, wordt bijgewerkt op basis van realtime gegevens en maakt gebruik van simulatie, machinaal leren en redeneren om beslissingen te helpen nemen. Niet alleen maken gemeenten vaker gebruik van digital twins, ook worden ze beter toegepast dankzij standaardisatie. Dat benadrukt de VNG. Om nog meer richting te geven aan gemeenten, wijst de vereniging op zes actiepunten.

Digital twins zijn daarbij nog te vaak specifieke oplossingen voor specifieke problemen, zonder dat gemeenten nadenken over de bredere implementatie, zegt VNG. Daar komt langzaam wel verandering in. Hóe die inpassing eruitziet levert ook nog vragen op. VNG geeft in de position paper zes aanbevelingen:

 1. Zet digital twins opgavegericht in: 
  Een digital twin is geen doel op zich, het is een middel om grote maatschappelijke opgaven te helpen oplossen. Die behoefte is leidend.
   
 2. Organiseer als gemeente brondata federatief: 
  Het op orde krijgen van brondata is niet specifiek voor digital twins. Gemeenten en de rijksoverheid zijn al hard aan de slag met het realiseren van een Federatief Datastelsel (FDS) om uitwisselbaarheid van data te verbeteren. Ook digital twins profiteren hiervan.
   
 3. Roep het ministerie van BZK op de regie te nemen voor standaardisatie van modellen: 
  Nieuwe afspraken en standaarden zijn nodig. Pas als modellen op een gestandaardiseerde wijze beschreven worden en toe te passen zijn, worden de mogelijkheden van een digital twin volledig benut. ‘Zo houden we ook de aansluiting op de stormachtige ontwikkelingen die er in Europees verband plaatsvinden.’

  Het Ministerie van I en W werkt al aan standaardisatie. Ze bouwt aan het Dutch Metropolitan Innovations-ecosysteem (DMI), een ecosysteem waarin data-gerelateerde activiteiten efficiënter met elkaar werken.
   
 4. Roep de markt op om samen te werken aan open oplossingen:
  Er moet voorkomen worden dat rondom digital twins gesloten oplossingen en een afhankelijkheid van leveranciers ontstaat. Open standaarden zijn daarin belangrijk. ‘Wij willen samenwerken met marktpartijen die met ons bouwen aan oplossingen die gemeenten uit kunnen wisselen.’
   
 5. Pas belangrijke kaders vooraf toe bij digital twins: 
  Informatiekundige, juridische en ethische kaders gelden ook voor digital twins. Daarbij denkt de VNG aan privacybescherming, informatieveiligheid en de bewaar- en vernietigingsplicht vanuit de Archiefwet. Het is belangrijk om daar vooraf rekening mee te houden. 
   
 6. Zet gemeentelijke kennis-community ook interbestuurlijk in: 
  De VNG faciliteert al enkele jaren een community waarin kennis wordt uitgewisseld over digital twins tussen gemeenten en andere partijen. Ze willen deze community graag verbreden met meer gemeenten, andere publieke organisaties en private partners.

Autonome digital twin 

De VNG spreekt over ‘vijf fasen van volwassenheid van digital twins’, een opbouw die de meeste modellen zouden volgen. Waar digital twins eerst alleen beschrijven en informeren, groeien ze verder in voorspellen en begrijpen. In latere fases doen rekenmodellen en algoritmen hun intrede.

‘Gemeentelijke digital twins bevinden zich bijna allemaal op het eerste en soms tweede niveau van volwassenheid’, benadrukt de VNG. ‘We kennen nog maar weinig voorbeelden van gemeentelijke digital twins op het derde niveau van volwassenheid.’

Een digital twin op het vijfde niveau is autonoom. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie zou een simulatie zelf besluiten kunnen maken aan de hand van toekomstige scenario’s. De VNG wijst naar de vraag of dit wenselijk en borgbaar is.

Bron: Stadszaken.nl