Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Open online consultatie concept-principes voor crowd management 

De VNG nodigt gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties én inwoners uit om mee te denken over een specifieke set principes voor crowd management-technologie, gebaseerd op de al eerder vastgestelde Principes voor de Digitale Samenleving. Gemeenten geven met de principes richting aan digitalisering van de stad.

Gemeenten nemen een voortrekkersrol bij de ethische inzet van innovatieve technologie voor maatschappelijke opgaven. Ze zien als geen ander de kansen die technologie biedt voor beter gebruik van de schaarse buitenruimte, voor klimaat, wonen en verblijf. Tegelijkertijd zijn ze zich zeer bewust van mogelijke risico’s voor ethische waarden zoals privacy en autonomie. Gemeenten doen hiervoor experimenten, waarbij ze niet alleen toetsen of een toepassing haar beloftes waarmaakt, maar ook of het nodig is om hier grenzen, kaders of richtlijnen voor vast te stellen. 

Kaders nodig 

In 2019 zagen gemeenten dat kaders nodig waren om richting te geven aan de ontwikkeling en inzet van technologie en dataverzameling in de buitenruimte. Hiervoor stelden ze op de ALV de Principes voor de Digitale Samenleving (pdf) vast, met bijvoorbeeld het criterium dat verzameling van data van maatschappelijke waarde moet zijn: 

Principe I: Dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte moet ten dienste staan van het maatschappelijk belang en bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en steden. Gemeenten stimuleren andere partijen om dit ook voorop te stellen.

Gemeenten brengen de principes onder andere in de praktijk door eisen te stellen bij de inkoop van slimme toepassingen. Die eisen zitten in de ‘overeenkomstengenerator’ van de VNG, een online tool die het gemeenten makkelijk maakt om voor hun specifieke inkoopvraag een toepasselijke inkoopovereenkomst op te stellen.  

Volgende set principes voor crowd management 

De afgelopen jaren zien we dat, mede vanwege de coronacrisis, de inzet van sensoren in de buitenruimte een grote vlucht neemt. Gemeenten ervaren het nut voor de leefbaarheid en veiligheid van de stad, via bijvoorbeeld druktemetingen of nauwkeuriger data voor ‘digital twin’ modellen, digitale kopieën van de stad.  

Gemeenten hebben hierbij ervaringen opgedaan hoe deze inzet transparant, mensgericht en ethisch kan gebeuren. Deze ervaringen willen ze verankeren in een volgende set principes, toegespitst op crowd management-technologie, maar bruikbaar voor allerlei technologieën. Denk hier aan de registratie van technologie, een ‘houdbaarheidsdatum’ voor sensoren en regelmatige inwonersconsultatie. Gemeenten maken zich ook hard voor de verantwoorde inzet van het gebruik van camera’s, met specifieke aandacht voor mogelijke mensenrechtenschendingen in de keten en de veiligheid ervan. 

Open online consultatie 

De concept-principes zijn opgesteld door gemeenten en partnerorganisaties als voorzet voor een goed gesprek met geïnteresseerden en belanghebbenden. Daarvoor organiseert de VNG een open online consultatie. Dit geeft inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties de mogelijkheid om mee te denken over de principes en ze aan te scherpen. 

De consultatie loopt tot 16 juli 2022. Daarna worden de reacties en inzichten in de concept-principes verwerkt. Vervolgens legt de VNG dit aangescherpte concept voor aan haar leden tijdens de najaars-ALV op 2 december. 

Aanmelden

Zijn de principes volledig, uitvoerbaar en gewenst? U kunt het laten weten in een speciale online omgeving. 

Gemeente? Word lid van PLEIO-omgeving over data, innovatie en ethiek! 

Gemeenten gaan verder met elkaar in discussie in de speciaal daarvoor ingerichte PLEIO-omgeving. Via deze link meld u zich aan, dan komt u vervolgens terecht in ons kennisnetwerk over datagedreven werken, innovatie én ethiek. U kunt meepraten over bijvoorbeeld de inrichting van een ethische commissie, de registratie van sensoren en natuurlijk alles wat met data te maken heeft.   

Achtergrond

De ontwikkeling van de principes voor crowd management geeft uitvoering aan de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026. De principes zijn opgesteld vanuit de Impact Coalitie Safety & Security. 

Lees ook dit artikel!