Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bekrachtigen van Innovatie

Het opschalen van innovaties in de politieorganisatie heeft lange tijd te weinig aandacht gekregen. De urgentie van de situatie is inmiddels duidelijk en vraagt om een betere aanpak. De Politieacademie heeft daarom in opdracht van Henk Geveke, lid korpsleiding politie, onderzocht welke factoren het opschalen van innovatieve projecten bevorderen en welke deze belemmeren. De uitkomsten van dit onderzoek geven de politieorganisatie handvatten om het opschalingsproces te verbeteren en te bevorderen.
 
Onlangs vond het landelijk event ‘Succesvol innoveren’ plaats. Hier bood het onderzoeksteam, bestaande uit Nicolien Kop, Hanneke ter Veen en Paul Kroes, het onderzoeksrapport ‘Bekrachtigen van innovatie: opschalen in de politiepraktijk’ aan aan portefeuillehouder Ingrid Schäfer-Poels.

Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen voor de politieorganisatie:
 
Kader, prioriteer en beperk:
·        zorg voor een helder kader waarbinnen de prioritering van innovaties plaatsvindt;
·        Prioriteer innovaties die passen bij de langetermijndoelen van de organisatie, zoals geformuleerd in de Science &Technology agenda;
·        Beperk overige (bottom-up) innovaties tot een vastgestelde omvang.
 
Evalueer, budgetteer en koppel los:
·        evalueer een innovatie na het uitvoeren van een pilot, zodat een gedegen besluit wordt genomen voordat de innovatie wordt opgeschaald;
·        Zorg voor een substantieel budget voor innoveren en voorzie de portefeuillehouders van een te besteden budget ten behoeve van innoveren;
·        Koppel het proces van experimenteren los van het opschalen van innovaties. Zorg hierbij voor gescheiden budgetten en voor de overdracht van een project van een innovatie- naar een opschalingsteam.
 
Doelen, samenwerken en eenheid taal:
·        bevorder het stellen van doelen, het monitoren en bijsturen op het verloop van het opschalen. Gebruik hierbij hulpmiddelen die reflectie op het opschalingsproces stimuleren, zoals de PDCA-cyclus;
·        Stimuleer het samenwerken van projectleiders, leidinggevenden en ondersteunende diensten in de fase van opschaling. Laat het Innovatieportaal daarbij een leidende rol spelen;
·        Zorg voor meer eenheid van taal om verwarring rond de begrippen verspreiden, implementeren en opschalen terug te dringen.
 
Om innovaties succesvol te realiseren is het van belang om innovatieve ideeën vroegtijdig en in samenhang te beschouwen. Hiervoor moet bij de uitwerking van een idee al worden gekeken naar wat dit betekent voor het opschalen en voor de betaalbaarheid van een innovatie, zodat een portefeuillehouder of opdrachtgever op al deze aspecten een onderbouwd besluit kan nemen.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.